Διεπιστημονικές ομάδες των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.

Η τριμελής διεπιστημονική ομάδα αποτελείται συνήθως από 1) εκπαιδευτικό ΕΑΕ πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας και όχι προσχολικής αγωγής, 2) ψυχολόγο, και 3) κοινωνικό λειτουργό και δύναται να συμμετέχουν σε αυτή λογοθεραπευτής, εργοθεραπευτής, φυσικοθεραπευτής κ.α. ύστερα από εισήγηση της τριμελούς διεπιστημονικής ομάδας.

Υπηρεσίες που προσφέρει η κάθε ειδικότητα της διεπιστημονικής ομάδας

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ

Κύριοι τομείς δραστηριότητας:

 • Καταρτίζει το ψυχολογικό προφίλ του μαθητή όσον αφορά το νοητικό, συναισθηματικό, κοινωνικό τομέα.
 • Παρέχει ψυχολογική στήριξη και ενημέρωση στους μαθητές και τους γονείς τους.
 • Σε συνεργασία με το υπόλοιπο προσωπικό του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. σχεδιάζει και υλοποιεί παρεμβατικά προγράμματα.
 • Παρέχει οδηγίες σε γονείς και εκπαιδευτικούς και φροντίζει για την υλοποίηση των υποστηρικτικών προγραμμάτων.
 • Καταρτίζει πρόγραμμα τροποποίησης συμπεριφοράς για μαθητές που αντιμετωπίζουν ανάλογα προβλήματα.
 • Συνεργάζεται με υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας για περαιτέρω αξιολόγηση όπου κρίνεται απαραίτητο.
 • Συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα ευαισθητοποίησης και πρώιμης παρέμβασης που διοργανώνει η υπηρεσία του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ..

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ

Κύριοι τομείς δραστηριότητας:

 • Έχει την ευθύνη ως μέλος της διεπιστημονικής ομάδας για την εκπαιδευτική αξιολόγηση των μαθητών και την κατάρτιση εξατομικευμένου εκπαιδευτικού προγράμματος προσαρμοσμένο στις ανάγκες του παιδιού.
 • Συμμετέχει στη συνεδρίαση για την έκδοση γνωμάτευσης και καταθέτει προφορικά και γραπτά τις απόψεις του.
 • Εισηγείται το εκπαιδευτικό πρόγραμμα στους εκπαιδευτικούς και παρακολουθεί την πορεία των μαθητών.
 • Αναλαμβάνει σε συνεργασία με το υπόλοιπο επιστημονικό προσωπικό του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. την ενημέρωση όλων των εκπαιδευτικών της περιφέρειας για το έργο του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ..
 • Συμμετέχει στα προγράμματα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της κοινότητας.
 • Ενημερώνει τους γονείς για την εκπαιδευτική παρέμβαση και φροντίζει για την συνεχή συνεργασία των γονέων με τον εκπαιδευτικό και την υπηρεσία του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ..
 • Συμμετέχει στον καθορισμό του είδους των οργάνων, τεχνικών βοηθημάτων και των εκπαιδευτικών υλικών που μπορεί να χρειαστεί ένας μαθητής.
 • Συνεργάζεται με το συντονιστή εκπαιδευτικού έργου, ο οποίος έχει την παιδαγωγική ευθύνη της σχολικής μονάδας, και τον συντονιστή εκπαιδευτικού έργου Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης, ανάλογα με την ιδιαιτερότητα του μαθητή.
 • Παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη στο διδακτικό προσωπικό του Σ.Μ.Ε.Α.E. και Γενικών Σχολείων.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ

Κύριοι τομείς δραστηριότητας :

 • Συμμετέχει στην ανίχνευση – αξιολόγηση των μαθητών με ειδική συνεργασία με τον ίδιο τον μαθητή και τους γονείς του.
 • Καταρτίζει το κοινωνικό – οικογενειακό και ατομικό ιστορικό του μαθητή.
 • Ενημερώνει τους γονείς για το κοινωνικό – παιδαγωγικό έργο και τους στόχους της υπηρεσίας.
 • Αναλαμβάνει την ενημέρωση των γονέων για τη θετική τους στάση στη αντιμετώπιση της ιδιαιτερότητας του μαθητή.
 • Συνοδεύει αν χρειαστεί τον μαθητή και την οικογένειά του σε άλλες υπηρεσίες για συμπληρωματική εξέταση.
 • Ενημερώνει την οικογένεια για τυχόν παροχές που δικαιούται από άλλους φορείς και την κινητοποιεί για συστηματική συνεργασία.
 • Αναλαμβάνει την επικοινωνία και συνεργασία του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. με άλλους φορείς και υπηρεσίες Πρόνοιας.
 • Έχει την ευθύνη για την οργάνωση προγραμμάτων ευαισθητοποίησης της κοινότητας σε θέματα ειδικής αγωγής.
 • Παρακολουθεί την ανάπτυξη και εξέλιξη του μαθητή και ενημερώνει την υπόλοιπη ομάδα.

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ

Κύριοι τομείς δραστηριότητας:

 • Αξιολογεί με ειδικά μέσα, δοκιμασίες και μεθόδους τις γλωσσικές-επικοινωνιακές ανάγκες των μαθητών/τριών και συμμετέχει στη συνεδρίαση της διεπιστημονικής ομάδας για την έκδοση της έκθεσης αξιολόγησης-γνωμάτευσης του/της μαθητή/τριας που έχει αξιολογήσει.
 • Εισηγείται τους στόχους ειδικού προγράμματος λογοθεραπείας, για τους μαθητές που το έχουν ανάγκη, εντός του πλαισίου καθορισμού των βασικών αξόνων των Ε.Π.Ε. των μαθητών/τριών.
 • Συνεργάζεται με το Εκπαιδευτικό και Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. στην εισήγηση για τη φοίτηση του μαθητή στο κατάλληλο εκπαιδευτικό πλαίσιο.
 • Ενημερώνει τους γονείς και τους παρέχει τις κατάλληλες οδηγίες για την αντιμετώπιση των ειδικών αναγκών του/της μαθητή/τριας για λογοθεραπεία, όπου αυτό είναι αναγκαίο.
 • Συνεργάζεται και ενημερώνει υπεύθυνα τους/τις εκπαιδευτικούς του σχολείου καθώς και τους γονείς, σχετικά με το αντικείμενό του, προκειμένου να επιτύχει τον απαιτούμενο συντονισμό των ενεργειών σχολείου και οικογένειας για τη βέλτιστη αντιμετώπιση των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών του/της μαθητή/τριας.
 • Συμμετέχει, σε συνεργασία με το υπόλοιπο προσωπικό του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., υπό το συντονισμό του ΠΕ.Σ.ΕΠ., στη διοργάνωση και διεξαγωγή σεμιναρίων ενημέρωσης και επιμόρφωσης για τους/τις εκπαιδευτικούς και το Ε.Ε.Π. και εισηγείται επί θεμάτων που αφορούν την ειδικότητά του/της.
 • Σχεδιάζει και υλοποιεί σε μόνιμη βάση, μέσα σε ιδιαίτερα διαμορφωμένο χώρο του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., εξατομικευμένα προγράμματα λογοθεραπείας για τους/τις μαθητές/ τριες που το έχουν ανάγκη.

Αφήστε μια απάντηση

Μετάβαση στο περιεχόμενο