Παραπομπή μαθητών για αξιολόγηση από τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.

Ποια είναι η διαδικασία που ακολουθείται για να γίνει η αξιολόγηση ενός μαθητή από το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.

  1. Οι εκπαιδευτικοί εντοπίζουν εάν κάποιος μαθητής εμφανίζει εκπαιδευτικές ή ψυχοκοινωνικές ανάγκες.
  2. Ο γονέας ή κηδεμόνας του μαθητή καλείται από την ΣΔΕΥ ή την Ομάδα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης του σχολείου για να υποβάλλει αίτημα, όπου θα συναινεί στην έναρξη της διαδικασίας αξιολόγησης ή υποστήριξης του μαθητή.
  3. Συντάσσεται και εφαρμόζεται το βραχυχρόνιο πρόγραμμα παρέμβασης σε συνεργασία με την οικογένεια.
  4. Αν μετά την εφαρμογή του Βραχυχρόνιου Προγράμματος Παρέμβασης, συνεχίζει να υφίσταται η ανάγκη για αξιολόγηση του μαθητή, το σχολείο συντάσσει ένα Πρακτικό Συλλόγου Διδασκόντων με αιτιολογημένη εισήγηση προς το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., από την οποία να προκύπτει ότι έγιναν όλες οι αναγκαίες υποστηρικτικές παρεμβάσεις από τη σχολική μονάδα του μαθητή και τα αποτελέσματα των παρεμβάσεων αυτών.
  5.  Συντάσσεται Περιγραφική Παιδαγωγική Αξιολόγηση του μαθητή από το Σχολείο.
  6. Το Πρακτικό του Συλλόγου Διδασκόντων αποστέλλεται στο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. μαζί με την Περιγραφική Παιδαγωγική Αξιολόγηση του μαθητή, το Βραχυχρόνιο Πρόγραμμα Παρέμβασης και την αίτηση του γονέα
  7. Το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ορίζει το χρόνο αξιολόγησης σύμφωνα με τον εκάστοτε προγραμματισμό
  8. Η διεπιστημονική ομάδα του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. αξιολογεί τον μαθητή και εκδίδει γνωμάτευση, συνοδευόμενη με προτάσεις. Η αξιολογική έκθεση επιδίδεται στον γονέα / κηδεμόνα, ο οποίος με δική του ευθύνη τη διακινεί προς το σχολείο.

 

Αφήστε μια απάντηση

Μετάβαση στο περιεχόμενο