Πρωτόκολλο Προτεινόμενων Ενεργειών

Διερεύνηση αναγκών σε επίπεδο σχολικής μονάδας

1. Εισήγηση – πρόταση για σύγκληση  του  Συλλόγου  Διδασκόντων για συζήτηση του θέματος.  Ο  υπεύθυνος  εκπαιδευτικός  του  τμήματος  ή  άλλος  εκπαιδευτικός  του σχολείου  ενημερώνει τη  Δ/νση  του  Σχολείου  για  τις  ανησυχητικές  ενδείξεις  που παρατηρούνται στον μαθητή και προτείνει τη σύγκληση του Συλλόγου Διδασκόντων για  συζήτηση  του  θέματος.  Εκεί  αποφασίζεται  η  παραπομπή  του  παιδιού  στην Ε.Δ.Υ. του σχολείου, αν υπάρχει ή στην Ομάδα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης. Στην περίπτωση αυτή ζητείται συναίνεση γονέων ή κηδεμόνων.

2. Κατάρτιση βραχυχρόνιου προγράμματος.  Αποφασίζεται  η  αξιολόγηση  μέσω παρατήρησης, σχεδιασμός και εφαρμογή του ΒΠ σε συνεργασία και με υποστήριξη του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Γίνεται συστηματική συλλογή των αναγκαίων πληροφοριών μέσα και έξω  από  την  τάξη  (διαλείμματα, εκδρομές) μέσω  παρατήρησης  ή  και  χρήση κατάλληλων (τυπικών ή άτυπων) εργαλείων από το αρμόδιο προσωπικό (Ε.Δ.Υ. ή Ο.Ε.Υ.). Με βάση τα δυνατά σημεία του μαθητή, τις αδυναμίες και τα ενδιαφέροντα αποφασίζεται  η  μορφή  της  παρέμβασης  και  ο  τομέας  (σε  μαθησιακό  ή  και συμπεριφορικό επίπεδο), ανάλογα με τα ευρήματα.

3. Εφαρμογή και Υλοποίηση   ΒΠ   για τρεις μήνες. Εφαρμόζεται  στοχευμένα  η υλοποίηση της παρέμβασης σύμφωνα με το ΒΠ. Καταγράφονται αποτελέσματα και παρατηρήσεις. Μετά το πέρας της παρέμβασης αποφασίζεται η παραπομπή ή όχι του μαθητή στο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. από την Ε.Δ.Υ. ή την Ο.Ε.Υ. για περαιτέρω αξιολόγηση και διερεύνηση  με  αιτιολογημένη  έκθεση.  Στην  περίπτωση  θετικής  απόφασης  για παραπομπή  στο  ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.,  ενημερώνεται   ο  Σύλλογος  Διδασκόντων  και συμπληρώνονται τα ανάλογα έντυπα, όπως προβλέπει ο νόμος.

4. Σύγκληση του Συλλόγου  Διδασκόντων σε παιδαγωγική συνεδρίαση από τη Δ/νση του Σχολείου. Στη συνεδρίαση αυτή γίνεται ενημέρωση από την ΕΔΥ ή την ΟΕΥ για  την  πορεία  και  τα  αποτελέσματα  αξιολόγησης.  Ανταλλάσσονται  απόψεις  και πληροφορίες μεταξύ των μελών σχετικά με την πορεία και την εξέλιξη του μαθητή. Στο  πλαίσιο  αυτό  απαντώνται  ερωτήσεις  που  σχετίζονται  με  τις  δυνατότητες,  τα ενδιαφέροντα και τις αδυναμίες του μαθητή, το πλαίσιο (χρονικό, χωρικό, κοινωνικό) στο οποίο εμφανίζονται οι δυσκολίες και τον τρόπο που πιθανώς επηρεάζουν την ψυχοκοινωνική  του  πρόοδο  και  ανάπτυξη.  Στη  συνεδρίαση  αυτή  αποφασίζεται  η ενημέρωση  της  οικογένειας  στο  πλαίσιο  της  καλής  συνεργασίας,  αμοιβαίας εμπιστοσύνης και ισότιμης επικοινωνίας σχολείου οικογένειας για την πρόοδο του μαθητή.  Η  συνάντηση  του  γονέα –κηδεμόνα  μπορεί  να  γίνεται  με  τη  Δ/νση  του Σχολείου ή τα αρμόδια όργανα (Ε.Δ.Υ. ή Ο.Ε.Υ.). Εφόσον προκύπτουν βάσιμες ενδείξεις περαιτέρω  διερεύνησης  (δηλ.  σημαντικές  δυσκολίες  που  επιμένουν  στο χρόνο  και  επηρεάζουν  αρνητικά  την  ψυχοκοινωνική  ανάπτυξη  και  πρόοδο  του μαθητή) ζητείται από την οικογένεια η συναίνεση και η συμπλήρωση αιτήσεως προς το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. για την προώθηση της διαδικασίας αξιολόγησης.

5. Συμπλήρωση περιγραφικής -παιδαγωγικής έκθεσης για τη μαθησιακή επίδοση ή και συμπεριφορά του μαθητή  από  τον  υπεύθυνο  εκπαιδευτικό  του  τμήματος  ή  την Ε.Δ.Υ. ή την Ο.Ε.Υ..

6. Σύνταξη και αποστολή  πακέτου (Αίτηση, Βραχυχρόνιο Πρόγραμμα και πρακτικό, Περιγραφική  Παιδαγωγική  Έκθεση,  Ερωτηματολόγιο  για  εκπαιδευτικούς)  στο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.. Στο  πρακτικό  αυτό  θα  περιγράφονται  όλες  οι  ενέργειες του  Σχολείου, σύμφωνα με το πρωτόκολλο αυτό. Διερεύνηση αναγκών μετά από απ’ ευθείας αίτηση του γονέα/κηδεμόνα προς το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.. Σε αυτή την περίπτωση ακολουθείται η ίδια διαδικασία, αλλά μετά την αίτηση το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. σύμφωνα  με  τον  νόμο  ζητάει  από  τον  Σύλλογο  Διδασκόντων  μία  πρώτη περιγραφική – αξιολογική έκθεση και εν συνέχεια εάν το κρίνει δίνει οδηγίες προς το Σχολείο να εφαρμοστούν τα βήματα 2,3,4,5,6.

Αφήστε μια απάντηση

Μετάβαση στο περιεχόμενο