Συστάσεις της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών για τον εμβολιασμό έναντι της ιλαράς

Στον υπερσύνδεσμο που ακολουθεί μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά με το αρ. πρ. Δ1α/Γ.Π/οικ.8601/09-02-2024 (ΑΔΑ: 6192465ΦΥΟ-Ν9Χ) έγγραφο της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Υγιεινής Περιβάλλοντος της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Ποιότητας Ζωής του Υπουργείου Υγείας, με θέμα «Συστάσεις της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών για τον εμβολιασμό έναντι της ιλαράς».

Συστάσεις της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών για τον εμβολιασμό έναντι της ιλαράς

Μετάβαση στο περιεχόμενο