Τα 7 ΒΗΜΑΤΑ για την αξιολόγηση του/της μαθητή/τριας από το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.

1) Διαπίστωση εκπαιδευτικών ή άλλων αναγκών του/της μαθητή/τριας

 • 1ο Ενδεχόμενο: Το σχολείο: ο εκπαιδευτικός διαπιστώνει ότι ο μαθητής εμφανίζει εκπαιδευτικές ή ψυχοκοινωνικού τύπου δυσκολίες.

 • 2ο Ενδεχόμενο: Ο ίδιος ο γονέας/κηδεμόνας διαπιστώνει ότι ο/η μαθητής/τρια εμφανίζει ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή αντιμετωπίζει άλλες ψυχοκοινωνικού τύπου δυσκολίες.

 • 3ο Ενδεχόμενο: Το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., διαπιστώνει ότι ο μαθητής/τρια εμφανίζει τις παραπάνω δυσκολίες.

Ενημερώνεται η Δ/νση του Σχολείου και προτείνεται σύγκληση του Συλλόγου Διδασκόντων, όπου και αποφασίζεται η παραπομπή στην ΕΔΥ ή την Ομάδα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης Μαθητών (Ο.Ε.Υ.Μ.)

2) Υποβολή αιτήματος γονέα / κηδεμόνα

 • 1η Περίπτωση: Ο γονέας/κηδεμόνας καλείται ή από την ΕΔΕΑΥ ή από την Ομάδα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης Μαθητών για να υποβάλλει αρχικά αίτημα στο σχολείο, με το οποίο θα αιτείται και θα συναινεί στην έναρξη της διαδικασίας αξιολόγησης-υποστήριξης του/της μαθητή/τριας.

 • 2η Περίπτωση: Ο γονέας/κηδεμόνας μπορεί και ο ίδιος να πάρει την πρωτοβουλία για να υποβάλει αίτημα στο σχολείο.

 • 3η περίπτωση: Ο γονέας/κηδεμόνας μπορεί να υποβάλει αίτημα απευθείας στο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Σ’ αυτή την περίπτωση το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. συνεργάζεται με το σχολείο για την αρχική διαδικασία αξιολόγησης-υποστήριξης του/της μαθητή/τριας.

3) Καταγραφή δυσκολιών μαθητή

Από την Ο.Ε.Υ.Μ. καταγράφονται οι δυσκολίες του μαθητή σχετικά με τη μαθησιακή επίδοση και τη συμπεριφορά μέσα και έξω από την τάξη (διαλείμματα-σχολικές δραστηριότητες-εκδρομές) μέσω παρατήρησης.*

Στην περίπτωση που υπάρχει ΕΔΥ, ακολουθούνται οι παραπάνω διαδικασίες από τον εκπαιδευτικό της τάξης και του Τ.Ε. και παράλληλα τα μέλη της ΕΔΕΑΥ καταγράφουν τις δυσκολίες του μαθητή και μέσω της χρήσης κατάλληλων εργαλείων.

*Η καταγραφή δυσκολιών προτείνεται να μπει στην αρχή του Β.Π.Π. ως παρατήρηση, ή και με χρήση του Α.Δ.Υ.Μ. του μαθητή, ή σε συνδυασμό.

4) Σύνταξη Βραχυχρόνιου Προγράμματος Παρέμβασης

Με βάση τα δυνατά σημεία του μαθητή, τις αδυναμίες και τα ενδιαφέροντά του, αποφασίζεται η μορφή της παρέμβασης και συντάσσεται το Βραχυχρόνιο Πρόγραμμα Παρέμβασης:

 • Με ευθύνη της Ο.Ε.Υ.Μ., σε συνεργασία με την οικογένεια του/της μαθητή/τριας και με την υποστήριξη του ΚΕΔΑΣΥ όταν κρίνεται αναγκαία.

 • Με ευθύνη της ΕΔΥ όπου υπάρχει, σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό και την οικογένεια του/της μαθητή/τριας.

5) Εφαρμογή Βραχυχρόνιου Προγράμματος Παρέμβασης.

 • Το σχολείο σε συνεργασία με την οικογένεια εφαρμόζει το Β.Π.Π. με ευθύνη της ΕΔΕΑΥ/Ο.Ε.Υ.Μ. και με την υποστήριξη του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. κατά περίπτωση.

 • Το πρόγραμμα αναπροσαρμόζεται στην πορεία, όπου και αν χρειαστεί.

 • Στο ίδιο έντυπο καταγράφονται τα αποτελέσματα του προγράμματος και διατυπώνεται η τελική πρόταση για αξιολόγηση ή όχι του/της μαθητή/τριας από το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.

6) Παραπομπή στο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. για Αξιολόγηση

Αν μετά την εφαρμογή του Β.Π.Π. συνεχίζει να υφίσταται ανάγκη αξιολόγησής του μαθητή/τριας από το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ή το επιθυμεί ο γονέας/κηδεμόνας το σχολείο αποστέλλει στο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.:

 1. Αίτηση του γονέα προς το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. για αξιολόγηση

 2. Πρακτικό Συλλόγου Διδασκόντων με αιτιολογημένη εισήγηση προς το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. (θα καταγράφονται όλες οι ενέργειες που έχουν γίνει)

 3. Βραχυχρόνιο Πρόγραμμα Παρέμβασης και τα αποτελέσματα αυτού*

 4. Π.Π.Ε. Περιγραφική Παιδαγωγική Έκθεση (ΝηπίουΔημοτικούΓυμνασίου – Λυκείου)

 5. Αchenbach

*Με βάση το άρθρο 11, περ. 4 του ν. 4547/2018 αποστέλλεται και το ίδιο το βραχυχρόνιο πρόγραμμα

7) Αξιολόγηση μαθητή/τριας από το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.

 • Η διεπιστημονική ομάδα του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ορίζει το χρόνο της αξιολόγησης με βάση το χρόνο υποβολής της αίτησης.

 • Αξιολογεί τον/την μαθητή/ήτρια και εκδίδει αξιολογική έκθεση-γνωμάτευση, συνοδευόμενη με προτάσεις. Η αξιολογική έκθεση επιδίδεται στο γονέα/κηδεμόνα, ο οποίος με δική του ευθύνη την προσκομίζει στο σχολείο ή/και άλλους φορείς.

 • Το σχολείο αποστέλλει στο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. βεβαίωση παραλαβής της γνωμάτευσης.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ: Δεν απαιτείται η εφαρμογή της παραπάνω διαδικασίας στις περιπτώσεις επαναξιολόγησης μαθητών που έχουν ήδη γνωματευθεί από το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. για ειδικές μαθησιακές δυσκολίες-ανάγκες. Στην περίπτωση αυτή προσκομίζεται Περιγραφική Παιδαγωγική ‘Έκθεση από το σχολείο και γνωμάτευση (αν υπάρχει) από άλλο πιστοποιημένο δημόσιο φορέα.

Αφήστε μια απάντηση

Μετάβαση στο περιεχόμενο